วัยรุ่นยุคนี้ เสียบสดไม่ใส่ถุงยาง จริงหรือไม่

พฤติกรรมการเลือกใช้ถุงยางของผู้บริโภคจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอายุ ความพึงพอใจ การศึกษา และฐานะทางการเงิน โดยส่วนใหญ่ผู้บริโภคจะคำนึงถึงขนาดที่พอดีกับการใช้งานเฉพาะบุคคลและคุณภาพในการเลือกซื้อสินค้า รองลงมาเป็นความชอบส่วนตัวและราคา ความถี่ในการใช้ขึ้นอยู่กับอายุ โดยผู้ซื้อส่วนใหญ่จะซื้อสินค้าที่มีให้เลือก ณ จุดขาย รีบซื้อและรีบไป

นอกจากนี้ปัจจุบันการซื้อถุงยางทางออนไลน์ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ผู้ใช้อายุระหว่าง 15-34 ปีเป็นกลุ่มที่ใช้ถุงยางอนามัยมากที่สุดในสหรัฐฯ
นอกจากถุงยางจะเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้ว ผู้บริโภคโดยเฉพาะสตรียังมีอุปกรณ์และสินค้าอื่นๆ ให้เลือกใช้ เช่น ฝาครอบปากมดลูก (Diaphragm / Cervical Cap) ห่วงคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด ฟองน้ำคุมกำเนิด ยาฆ่าอสุจิ ยาฉีดคุมกำเนิด วงแหวนช่องคลอด และแผ่นแปะคุมกำเนิด เป็นต้น


นอกจากนี้ ปัจจุบันกลุ่มรักร่วมเพศ (LGBT) เป็นอีกกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะ Bisexual และ Transgender จะมีอัตราความเสี่ยงสูงกว่ากลุ่มรักร่วมเพศอื่นๆ กลุ่มรักร่วมเพศจะรับประทานยาป้องกันการติดเชื้อ HIV ก่อนสัมผัส หรือ Pre-Exposure Prophylaxis – PrEP ซึ่งสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อได้มากถึงร้อยละ 92 ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ พบว่าในปีที่ผ่านมาการใช้ถุงยาง
อนามัยลดน้อยลงกว่าปีผ่านๆ มา ซึ่งผลสำรวจพบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 43 ไม่สวมถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ โดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ กล่าวโทษสถาบันการศึกษาที่ไม่ได้ให้ข้อมูลและอบรมเด็กนักเรียนถึงผลร้ายของโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมถึงการสอนการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย (safe sex) โดยใช้อุปกรณ์ป้องกันต่างๆ ที่มีอยู่ในตลาด

อย่างไรก็ตาม ผู้ปกครองจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพูดคุยและเปิดใจกับบุคคลในครอบครัวถึงผลร้ายและวิธีป้องกันผลสำรวจจากบริษัทผู้ผลิตถุงยางยักษ์ใหญ่Ansell พบว่า ประชากรกลุ่ม Millennial ร้อยละ 50 มีเพศสัมพันธ์อย่างน้อย 1 ครั้งต่ออาทิตย์ และปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้า ทำให้กลุ่ม Millennial มีการถ่ายรูปภาพและแชร์บนโซเชียลมีเดียที่เรียกกันว่า “Sexting” ร้อยละ 48 ทำการ sexting อย่างน้อย 1 ครั้งต่อ
อาทิตย์ โดยกลุ่ม Millennial ที่ใช้ถุงยางขณะมีเพศสัมพันธ์ กล่าวว่า การใช้ถุงยางสามารถช่วยสร้างความมั่นใจในการมีเพศสัมพันธ์ และสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ยาวนานกว่าผู้ที่ไม่ได้สวมใส่ถุงยาง